MarcomBest
Quảng cáo


Khuyến mãi


Sự kiện

Nhãn hiệu


Điển cứu

Enter Title

 GIỚI THIỆU MẠNG CỘNG ĐỒNG

PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO

 

(I) CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT
(
II) LUẬT SƯ TRẢ LỜI
(
III) ĐIỂM TIN PHÁP LUẬ
T
Mục phụ: gồm 2 mục

 • Mục dịch vụ: 
 • Dịch vụ pháp lý liên quan: sẽ do Hopviet Law cung cấp, trong đó gồm 3 nhóm dịch vụ chính
 • Giấy phép, thủ tục hành chính: sẽ đưa ra các gói dịch vụ tương ứng với các thủ tục, giấy phép trong lĩnh vực này
 • Tư vấn: sẽ đưa ra một số dịch vụ thích hợp
 • Tranh tụng tại Tòa (nội dung sẽ ngắn gọn và không có nhiều)
 • Dịch vụ khác: chưa xác định rõ được nội dung của mục này

   
 • Mục “Liên kết hỗ trợ”: Sẽ liên kết với một số trang website  liên quan để các thành viên thuận lợi trong việc tra cứu.


    Yêu cầu kỹ thuật

Xem xét yêu cầu đăng  ký thành viên là quy định bắt buộc

Hoạt động hỗ trợ trang cộng đồng

 • Gửi thông tin pháp luật (hàng tháng) do Hopviet Law thực hiện
 • Hội thảo do VietnamMarcom tổ chức

        
        I) CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT

 1. Marketing
 • Nội dung pháp luật
 • Luật sư trả lời (sẽ nằm chung trong mục II)
 • Văn bản pháp luật

 

 1. Quảng cáo
  • Nội dung pháp luật
  • Luật sư trả lời (sẽ nằm chung trong mục II )
  • Văn bản pháp luật

    
 2. Khuyến mại
  • Nội dung pháp luật
  • Luật sư trả lời (sẽ nằm chung trong mục II )
  • Văn bản pháp luật

    
 3. Sự kiện
  • Nội dung pháp luật
  • Luật sư trả lời (sẽ nằm chung trong mục II )
  • Văn bản pháp luật

    
 4. Nhãn hiệu hàng hóa
  • Nội dung pháp luật
  • Luật sư trả lời (sẽ nằm chung trong mục II )
  • Văn bản pháp luật

    
 1.  LUẬT SƯ TRẢ LỜI 

                    
  1. Nội dung:  Trả lời câu hỏi của thành viên về quy định pháp luật (giải thích quy định )
 • Chỉ dẫn áp dụng quy định đối với từng vấn đề cụ thể
  1. Mục đích:  Giải thích về quy định pháp luật
    
 • Trả lời về việc áp dụng quy định pháp luật để giải quyết từng vấn đề cụ thể
   
 • Giúp thành viên học qua từng vấn đề cụ thể (giải thích & trả lời)
  1. Kỹ thuật:  -  Phần trả lời của luật sư sẽ nằm trong mục chung (trang tổng hợp) và nằm trong mục riêng (trang từng vấn đề) giúp việc tra cứu dễ dàng hơn theo: (i) thời gian và (ii) vấn đề.
    
 • Chỉ đưa lên trang đối với một số câu hỏi và trả lời tiêu biểu. Lưu ý: Không trả lời những trường hợp :
  - Có tên Công ty cụ thể phải do người đại diện pháp luật gửi sẽ trả lời riêng
  - Không trả lời những hồ sơ cụ thể, tránh ảnh hưởng đến uy tín

   
 1. ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT
  1. Nội dung: -  Cập nhật những bài báo liên quan đến pháp luật trong marketing theo thời gian
 • Cập nhật văn bản pháp luật
  1. Mục đích: -  Thu hút sự theo dõi thường xuyên của thành viên
    
 • Giúp thành viên học qua vụ việc thực tế
  1. Kỹ thuật:  - Chỉ cập nhật tên bài báo và link trực tiếp nguồn tin
    
 • Mang tính chất sàng lọc thông tin

   
 • Định kỳ bản tin: 2 tháng/lần