MarcomBest
Quảng cáo


Khuyến mãi


Sự kiện

Nhãn hiệu


Điển cứu

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Thư ngỏ - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Hoạt động của dự án
 
Show as single pageKính thưa quý Anh Chị,

Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động tiếp thị quảng cáo tại Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Hoạt động tiếp thị quảng cáo là nhằm tạo ra lợi ích riêng, nhưng luôn gắn liền cùng hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, sự phát triển chung của xã hội. Để đạt được những mục tiêu đó, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng nguồn nhân lực có đủ tâm, đủ tầm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững lâu dài của ngành tiếp thị quảng cáo.

Từ những ý tưởng trên, đã hình thành nên “Dự án mạng cộng đồng – Luật tiếp thị quảng cáo” mang ý nghĩa kết nối cộng đồng cùng hợp tác, hỗ trợ vì sự phát triển nghề nghiệp thông qua hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực tiếp thị quảng cáo, đồng thời phát huy sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và trao đổi chuyên môn trong hoạt động thực tế về những vấn đề cùng quan tâm.

Chúng tôi vững tin, “Dự án mạng cộng đồng – Luật tiếp thị quảng cáo” góp phần quan trọng cho sự phát triển chuyên môn của mỗi người và cùng nhau hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, sự phát triển chung của xã hội.

Trân trọng

            HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

            VietnamMarcom - HopvietLaw


 

Tầm nhìn :

Xây dựng cổng thông tin, tri thức về pháp luật trong hoạt động tiếp thị, quảng cáo và xây dựng, bảo vệ nhãn hiệu mang tính thực tiễn, nhân văn dành cho ngành và nghề.Sứ mệnh :

Sứ mệnh của Dự án là một chương trình hợp tác giữa VietnamMarcom và HopvietLaw nhằm hỗ trợ tạo sự liên kết, tham gia của cộng đồng trên cơ sở cùng hợp tác, trao đổi, chia sẻ kiến thức, chuyên môn về pháp luật trong hoạt động quảng cáo và tiếp thị, cùng vì một môi trường kinh doanh lành mạnh và lợi ích phát triển chung của xã hội.

         

          Hoạt động của dự án :

1. Thông tin: Tập hợp thông tin, văn bản pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật để hỗ trợ cho hoạt động tìm hiểu và nghiên cứu về pháp luật trong hoạt động tiếp thị và quảng cáo.

2. Nghiên cứu: Thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng các nội dung, vấn đề chuyên sâu dựa trên cơ sở thực tế Việt Nam và kinh nghiệm pháp lý quốc tế.

3. Trao đổi: Là kênh trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tiếp thị và quảng cáo giữa các thành viên, nhà nghiên cứu và đào tạo, tham vấn ý kiến luật sư.

4. Hợp tác: Là kênh liên kết nghiên cứu, đào tạo với các cá nhân, tổ chức về kiến thức chuyên môn và quy định pháp luật trong hoạt động tiếp thị và quảng cáo.


 


Thư ngỏ - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Hoạt động của dự án | Page 1 of 1 | Thư ngỏ - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Hoạt động của dự án